جنبش تحریم انتخابات

Tuesday, December 27, 2011

صدای درگیریهای امروز مجلس و کتک خوردن نماینده ملت از طرف نماینده دولت خاک بر سر این مجلس

صدای درگیریهای امروز مجلس و کتک خوردن نماینده ملت از طرف نماینده دولت
خاک بر سر این مجلس

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat