جنبش تحریم انتخابات

Tuesday, April 10, 2012

آهای مردک ما از دست کی هوار بکشیمآهای مردک ما از دست کی هوار بکشیم
مگه دوست نداشتیم
مگه اسمت و سید خندان نذاشتیم
آخه مرتیکه با احساسات ما بازی کردن هم حدی داره
مگه ما زندگی نداریم
بی ...... حرف بزن
اعتماد ما به تو جوابش این بود
جواب بده
من منتظرم
مردک
بگو
بگو
مگه ما بازیچه تو بودیم
صبر ما هم که همه زندگیمونو گذاشتیم حدی داره
جواب بده
انفرادی209
انفرادی240
من منتظرم جواب بده
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat