جنبش تحریم انتخابات

Sunday, October 9, 2011

نامه ای برای یک دروغ جمهور دلقک

نامه ای برای یک دروغ جمهور دلقک
ای دزد رای مردم و......
ای .....
و هرآنچه که از بیان آن شرم دارم
ما را از تازیانه میترسانی
ما گر ز سر بریده میترسیدیم در جنبش عاشقان نمیرقصیدیم
گیریم که ما را بجرم توهین به تو شلاق زدند
بدان ای مترسک و دستمایه فرومایه تر از خود

یکی را میزد به خاطر افکارم!

دیگری را میزد به خاطر زبانم!

سومی را می پنداشت که امنیت ملی را به خطر انداخته ام

چهارمی را میزد تا ببیند صدایم به کجای دنیا می رسد

پنجمی را گستاخانه تر میزد
آخری را که زد ....گفتم
وای بر وطنم

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat