جنبش تحریم انتخابات

Monday, October 3, 2011

ایرانیان مقیم کانادا شما اکنون صدای مردم مظلوم ایران هستید

ایرانیان مقیم کانادا شما اکنون صدای مردم مظلوم ایران هستید
از ایرانیان مقیم کانادا ومخصوصا تورنتو خواستاریم تا صدای مردم مظلوم ایران باشند
و نگذارند کشور کانادا جایگاه فراریان حکومت دیکتاتوری شود.
ایرانیان عزیز با اعتراض خود در کشور کانادا به وجود عمال حکومت دیکتاتوری فریاد رس ما هموطنان خود باشید. و خاوری جنایتکار و دزد را از کانادا بیرون کنید و نگذارید آن کشور آشیانه و پناهگاه دشمنان ملت شما شود

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat