جنبش تحریم انتخابات

Wednesday, September 28, 2011

فاجعه ملی اختلاس 14 هزار وپانصد میلیارد تومان چاپ غیر قانونی چک پول توسط دولت کودتا

فاجعه ملی اختلاس 1450000000000000 چاپ غیر قانونی چک پول توسط دولت کودتا
این فاجعه عظیم ملی بزرگترین تخلف مال یک دولت درتاریخ بشریت است
دولت بطور غیر قانونی و مخفیانه توسط بانک مرکزی و بانک ملی مبلغ 14 هزار و پانصد میلیارد  تومان چک پول چاپ و وارد گردونه اقتصادی کرده است
بعد از افشای این فاجعه توسط ریاست بانک صادرات و .... رییس بانک ملی به کانادا گریخت
از طرف بیت رهبری امروز دستور اکید برای جلو گیری از افشای این رسوایی صادر شده است

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat