جنبش تحریم انتخابات

Tuesday, August 9, 2011

دادگاهی شدن مهدی کروبی و بازجوی از او و درگیری و مصدومیت شدید ایشانروز  چهارشنبه12 مرداد 1390   شیخ شجاع مهدی کروبی تحت الحفظ به دادسرای اوین برده شده و در انجا در حضور دادستان کل غلامرضا محسنی اژه ای و قاضی صلواتی  مورد بازجویی قرار گرفته است . در این بازجویی که بمدت 3 ساعت بطول انجامیده است و در تفهیم اتهام جرم مهدی کروبی محاربه  با خدا و مفسد فی الارض اعلام شده و طی محاکمه و بازجوی شیخ شجاع 3 بار شدیدا با دادستان و بازجو درگیر شده است که بار سوم درگیری فیزیکی روی داده که به مصدومیت شیخ اصلاحات مهدی کروبی منجر شده است . پس از مصدومیت شدید مهدی کروبی ادامه بازجوی به زمانی دیگر موکول میشود   راوی خبر در مورد توضیحات مهدی کروبی اظهار نمود ایشون فقط میگفت شما باید دادگاهی شوید بجرم قتل جوانان مردم و شکنجه و تجاوز شما دروغ گویید شما به این مردم خیانت میکنید و. تنها جرم من اینست که یک عمر به این مملکت و مردم خدمت کردهام مرا علنی محاکمه کنید حتی اگر اعدامم هم بکنید با افتخار در راه مردمم کشته خواهم شد و...........

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat