جنبش تحریم انتخابات

Tuesday, August 9, 2011

دلايل اصلی کسانی که معتقد به تحريم انتخابات مجلس جمهوری اسلامی هستند:

دلايل اصلی کسانی که معتقد به تحريم انتخابات مجلس جمهوری اسلامی هستند:۱- رژيم جمهوری اسلامی يک رژيم توتاليتار مذهبی است: مذهب اساس و بنيان حکومت کنونی و همچنين مبنای اعتقادی تمام دولتمردان جناح های مختلف درون حکومتی است که از برآورده ساختن خواسته های مترقی بسياری از مردم ناتوان است.۲- رژيم جمهوری اسلامی در ساختار موجودش امکان رفرم را ندارد: امکان اصلاح در رژيمی که بر اساس قانون اساسی اختيارات نهادهای قدرت حکومتی- نظامی در آن بيش از ساير نهادهای اجرايی و انتخابی است و هر گونه تلاش برای اصلاح با مخالفت شديد اين نهادها روبرو می شود، وجود ندارد.۳- نهادهای اصلی قدرت در اين رژيم مانع از هر گونه تغيير بنيادين می شوند: نيروهای نظامی، روحانيت، بازار و نهادهای سنتی قدرت در يک حکومت اليگارشی با هر گونه تغييری که منافع آنی آنها را به مخاطره می افکند به شدت مخالفت می کنند.۴- مدعيان رفرم صلاحيت، توان و انگيزه اصلاحات را ندارند:عده ای از  مدعيان اصلاحات کارنامه نامطلوبی در پيگيری مطالبات مردم دارند و به دليل وابستگی همه جانبه خود به بافت حکومت از برآورد خواسته های مردم عاجز می مانند زيرا در اين ميانه آن چه بيشتر از همه برای آنها اهميت دارد منافع اقتصادی و تثبيت موقعيت خود در ساختار حکومت مذهبی است.۵- نهادهای مدنی تسهيل کننده رفرم زير سرکوب شديد و سازمان يافته قرار دارند: نهادهای مدنی؛ جنبش های دانشجويی، زنان، کارگران، معلمان و سنديکاها، اقليت های قومی و مذهبی، همجنس گرايان، دگر انديشان و ساير اقليت هايی که مداوم تحت سرکوب پليسی نظام مذهبی قرار دارند پيوندی با مدعيان اصلاحات ندارند تا "تئوری فشار از پايين، چانه زنی از بالا" امکان تجلی بيابد.۶- کشتار خونین جوانان ایران زمین در سال 88 و بعد از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری مشروعیت نظام را به حداقل رسانده و اکثریت مردم دیگر باوری به انتخابات در ایران ندارند۷- با زندانی کردن معترضین به انتخابات سال 88 و به بند کشیدن آزادیخواهانی که تنها بدنبال رای خود بودن دیگر هیچ انگیزه ای برای شرکت در انتخابات با وجود دولت و حکومت دیکتاتوری باقی نمانده است۸- پس از به بند کشیدن رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی دیگر کسی حاضر به شرکت در انتخابات نخواهد بود و تمامی طرفداران جنبش سبز انتخابات را تحریم خواهند کرد.۹- سرخوردگی شدید مردم از تقلب ودروغ عامل اصلی تحریم انتصابات فرمایشی خواهد بود که از سال88 و انتخابات ریاست جمهوری به بعدانجام خواهد پذیرفت۱۰- یکی از عوامل اصلی تحریم انتخابات وضعیت اسفناک اقتصادی و سوء مدیریت طرح هدفمندی و گرانی افسار گسیخته و فقر مهلک در جامعه میباشد11- فرايند "انتخابات" در جمهوری اسلامی به يک نمايش "مزرعه حيوانات" شبيه است: نهادهای امنيتی، انتصابی، مذهبی و سنتی با برقرار کردن فيلترهای متعدد تنها صلاحيت کسانی را تاييد می کنند که کاملا پيرو نظام ولايت فقيه باشند و در عرصه سياست عملی به مستخدمان نظام بدل شوند.12- تقلب، جعل آرا و اعلام نتايج مخدوش در اين حکومت امری طبيعی است: نهادهای مجری و ناظر انتخابات هيج گاه به برگزاری انتخاباتی بر اساس شفافيت، صداقت و نظارت عمومی پايبند نيستند و با دخل و تصرف در آراء در نهايت فرد يا افراد مورد نظر خود را "از صندوق در می آورند".13- تحريم ابزاری برای نشان دادن مخالفت عمومی است: با وجود نمايش و صحنه سازيهای تکراری، تقلب گسترده و آمارسازيهای نهادهای مجری انتخابات، حوزه های رای گيری خلوت می تواند بهترين گواه فقدان مشروعيت سياسی جمهوری اسلامی از نظر افکار عمومی تلقی شود.14- تحريم نشانگر رشد سطح توقعات جامعه است: تحريم انتخابات مجلس جمهوری اسلامی به معنای ارتجاعی، سطحی بودن و عوامفريبانه تلقی کردن وعده های تبليغاتی هر دو جناح حاکم و گذشتن سطح مطالبات و خواسته های اکثريت مردم از توان اين يا آن جناح درون حکومتی است.15- شرکت در هر انتخابات با چنين شرايطی سبب بروز شائبه مشروعيت رژيم می شود: برگزاری نمايشی به عنوان "انتخابات" در جمهوری اسلامی همواره خميرمايه اصلی پروپاگاندای رژيم برای نمايش مشروعيت و انتخابی بودن بخشی از ارکان رژيم تلقی می شود، تحريم اين نمايش به معنای "نه" به کليت اين نظام است، نظامی که کارنامه سياه ش در سرکوب، اختناق، قتل عام و نقض دهشتناک حقوق بشر بر همگان روشن است.انتخابات مجلس جمهوری اسلامی در اسفند ماه  را 100% تحریم میکنیم                                                                                                                                      http://www.facebook.com/tahrim.sabz?sk=wall.

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat