جنبش تحریم انتخابات

Saturday, July 23, 2011

تحریم انتخابات و سیاستِ سبز«اگر تمام شرایط فراهم نشود ما بطور قطع در انتخابات شرکت نمیکنیم» این جدی ترین موضعی است که بزرگان ما تا کنون با اطمینان اتخاذ کرده اند . براین اساس؛ جنش سبز ، اصلاح طلبان و سایر معترضین به حکومت امنیتی نظامی؛ هیچ داوطلبی را برای شرکت در انتخابات مجلس معرفی و یا تأیید نمیکنند. این رویکرد چراغ سبزی است برای اجرای راهکار اصلی آنان بمنظور برهم زدن بازی سی ساله حکومت، از طریق پروژه ای بنام «مشارکت فعال ومعترضانه در انتخابات» که از سال 86 به اتفاق آراء به تصویب آنان رسیده است . در مورد این رویکرد به بیانیه احزاب اصلاح طلب و مقاله ها ی ارائه شده از سوی آنان و سخنرانی آقای تاج زاده ؛ و برای نمونه به سایت امروز در این ( لینک++ ) مراجعه نموده ،تحریم انتخابات را به شکل بهینه آن و طبق برنامه انجام دهید. رهبرانی که اینک در چنبرۀ قضائی امنیتی نظام گرفتارند محدودیتها و معذوریتهای خود را دارند به همین دلیل ما باید با توجه به سیاق وسابقه کار وظیفه خود را آنچنان که شایسته است برای پیش برد برنامه از پیش تعیین شده بطور هماهنگ ایفا نمائیم. این نقش براساس برنامه مذکور و لینک فوق ؛ ذیلاً توضیح داده میشود.

مقدّمتاً به دوستانی که فکر میکنند شرکت در انتخابات باعث مشروعیت بخشی به حکومت است یاد آور میشود که این امربطور قطع و تنها در مورد تمام احزاب و داوطلبان انتخاباتی صادق است ولی نه درمورد رأی دهندگان! میپرسید چرا؟. شرکت چهل ملیونی مردم در انتخابات88 چه مشروعیتی برای رژیم بدست آورد؟ نتیجه آن مشارکت عمومی جز افشای بیش از پیش و بی اعتباری حکومت و اوج گرفتن جنبش سبز در جهان چه بود؟. جز اینکه حکومت چهرۀ واقعی خود را به جهانیان نشان داد و به قیمت ریزش نیروهایش باطن خود را ظاهر ساخت چه نتیجه گرفت.
تحریم انتخابات به شکل ساده آن یک نوع بی عملی است که میتواند طبق برنامه اشاره شده به تحریم بهینه یعنی (مشارکت معترضانه) یا جنبش رأی باطله و انتخاب نکردن هیچ نماینده تبدیل گشته و اتحاد ملّی وفراگیر اعتراض خود را این بار رساتر به اطلاع جهانیان برساند. لطفاً در غیاب احزاب و مطبوعات آزاد این تنها میدان باقیمانده برای اعتراضات را با شعارهای تک بُعدی ؛ به دشمنان داخلی و خارجیها وا گذار نکنیم. چون حکومت همیشه رأی دهندگان مجبور! و جیره بگیر خود برای شرکت در انتخابات را دارد در غیاب معترضین ؛ نمایش انتخاباتی خود و تقلب و القای مشروعیت خویش را راحت تر بر گزار میکند. مواظب باشیم تا کلاه تحریم و بی عملی که آرزوی حاکمیّت است بسرمان نرود.


اگر با شرکت معترضانه در انتخابات و نوشتن کلمه نه و یا هر پیام اعتراضی دیگر روی برگه رأی خود؛ آن را با محکم کاری ! باطل کنیم؛ با قبضۀ صحنه سیاسی و پر کردن صندوقها از رأی باطله؛ برنامه حکومت را مصادره به مطلوب کرده و بازیشان را به هم میریزیم . چون ساز و کار تقلب درانتخابات مجالس و یا شوراها بدلیل تعدد داوطلبین رقیب در حوزه های سراسر کشور غیر از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری است و در هر حوزه با حضور مدعیان رقیب باید نتیجه به روشنی اعلام و برای آنها تشریح شود؛ نتایج زیر بدست خواهندآمد:

1. مشروعیت حکومت بیش از پیش و علناً و شاید هم رسماً زایل شود ( چیزی شبیه به رفراندم).
2. با سی- چهل ملیون رأی باطله (60 تا 80 درصد آرا) و پیامهای خاص چه افتضاح بزرگی که برای حکومت بر پا نمیشود!
3. برای آنها که در مراجعه به ادارات و ارگانهای حکومتی مجبور! به داشتن مهر انتخابات در شناسنامه خود هستند راه را هموار میکنیم تا از طریق مشارکت اعراضی به ما بپیوندند.
4. ماشین رد صلاحیت شورای نگهبان را که در طول سی سال گذشته به طریق جناحی عمل میکرده برای همیشه از کار میاندازید و اعضای شورای نگهبان دسته جمعی از سوی شما ردّ صلاحیت و از ین ببعد بلا موضوع میشوند.
5. چون مجریان و ناظران مجبور به ثبت و شمارش آرای باطله و شاید هم پیامها با حضور معتمدین ونمایندگانی از سوی داوطلبین وگزارش نتیجه در سراسرکشورهستند و همه چشم به مندرجات و نتیجۀ هر برگه رأی دارند؛ حکومت میشود حکومت آویزان.

6. فروپاشی جبهۀ اقتدارگرایان از درون حتّی برای خواصّ با بصیرت! غیر قابل انکار میشود.
7. انسجام جبهۀ سبز ومعترضین، از هر طیف فزونی میگیرد و ضمن کاهش هزینه ها؛ سبزهای خاکستری! ، رنگ می بازند و سیاه میشوند.
8. به عنصر خارجی و مهره هائی که در صدد لیبیائی کردن اوضاع کشور هستند میگوئیم ما همه با همستیم دخالت در امور ایران و فضولی ممنوع.
9. و دست آخرنیروی کمکی بالقوّه و بسیارمؤثر برای اینکار در راه است که شما میتوانید در پاسخها و اظهار نظرهای خود آنرا حدس بزنید
از قدیم گفته اند که: بگوئید نه تا رستگار شوید
این همه آنهم فقط با یک رأی باطله ! ، یعنی سیاست سبز

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat