جنبش تحریم انتخابات

Saturday, July 23, 2011

شرکت در انتخابات خیانت است به ملت ایران

شرکت در انتخابات خیانت است به ملت ایران

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat