جنبش تحریم انتخابات

Tuesday, November 1, 2011

وزیر اقتصاد توسط مجلس استیضاح شد ولی بر کنار نشد

رای مجلس بی لیاقت به اختلاس 
وزیر اقتصاد توسط مجلس استیضاح شد و لی بر کنار نشد. رای مجلس بی لیاقت به اختلاس
امروز روز مرگ مجلس بی لیاقت بود
خامنه ای نگران و هراسناک پشت پنجرۀ رادیو مجلس! بود ولی دستور عدم برکناری وزیر را پیشاپیش داده بود .چون از دروغ جمهور دلقک بی چاک و دهن میترسد


 امروز سه شنبه دهم آبان ماه سال 1390 می توانست یکی از روزهای تاریخی در سرنوشت ایرانیان و در شمارش معکوس شروع شده برای رهایی از این کابوس سی و سه ساله باشد. زیرا  استیضاح وزیر اقتصاد احمدی نژاد در ارتباط با پروندۀ دزدی 3000 میلیارد تومانی بود. و این موضوعی متفاوت با همۀ استیضاح ها و رأی دادن ها و ندادن های مرسوم  بود. زیرا این استیضاح اولین اقدام مجلس هشتم است که در مخالفت با خواست آیت الله خامنه ای شکل گرفته با هر جان کندنی هم.

 آنچه که مسلم است این است که خامنه ای همۀ تمهیدات و تهدیدات لازم را انجام داده بود تا جلسۀ استیضاح وزیر اقتصاد؛ ناخواسته تبدیل به محاکمۀ غیر مستقیم او و مدیریت مخربش نشود. اما - و این اما مهم است - معدود نمایندگان هنوز دارای شخصیت انسانی هم کم له نشده و تحقیر ندیده اند بخاطر احمدی نژاد نوچۀ آقا در این سه سال گذشته. لذا خامنه ای قطعاً خیالی آسوده  داشت از شورش احتمالی بردگان. لذا رادیوی بشدت تنظیم شده اش روی صدای صاف مجلس را با آشفتگی و هراسان گوش داد .- آیا اسمی هم به کنایه یا اشاره از او خواهد رفت. 
- احمدی نژاد آمد و لی با حمله به رهبری  مسیر استیضاح را عوض نکرد.
 چه چیز قابل گفتنی خواهد داشت در مقابل این دزدی میلیاردها دلاری در زیر مجموعه ای که همه هم آگاه بوده اند به دزدی اتفاق افتاده و نه تنها جلو نگرفته اند که بدتر آن را تسهیل هم کرده اند. - احمدی نژاد به جلسۀ استیضاح آمد ولی  نمایندگان را تا سر حد جنون عصبانی نکرد  نماینده ای به سیم آخر  نزد در بازگفتن بخش دیگری از ویرانی ها و جنایت ها و خیانت های بنام نامی ولایت فقیه!
- امروز روز بس مهمی بود.
 اینکه احمدی نژاد بتواند تا آخر مأموریت اش در تابستان 92 مجدداً کمر راست کند و به مردی از  "جنس پررو"ی پیش از این تبدیل شود. امروز روز مرگ مجلس بی لیاقت بود

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat