جنبش تحریم انتخابات

Thursday, October 20, 2011

قذافی فریاد می زد: شلیک نکنید، شلیک نکنید. قابل توجه آنان( خامنه ای) که ادعای خدایی میکنند

قذافی فریاد می زد: شلیک نکنید، شلیک نکنید. قابل توجه آنان( خامنه ای) که ادعای خدایی میکنند

 هنگام دستگیری در سوراخی در سرت پنهان شده بود و فریاد میزد: شلیک نکنید، شلیک نکنید.
ولی شلیک کردند
یک دیکتاتور کشته شد
تا درس عبرتی باشد برای دیگر دیکتاتورها

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat