جنبش تحریم انتخابات

Friday, October 21, 2011

طرح ورشکست سازی بانک صادرات

طرح ورشکست سازی بانک صادرات


بیایید یک بار هم خودمان را واقعا بیازماییم. بیایید یک بار هم که شده, پس از 33 سال آب در هاون کوبیدن و طرح ها و نقشه های عجیب و غریب ریختن برای سرنگونی نظام و درست کردن بیش از 1500 سازمان اپوزیسیون در داخل و خارج, و نتیجه ای برابر صفر در مقابل این همه ضایعات, یک بار هم که شده, ثابت کنیم ایرانی هستیم و اگر بخواهیم می توانیم.

بیایید با یک تصمیم و برای تنبیه مدیران بانک صادرات و تنبه مدیران سایر بانک ها, تصمیم بگیریم که با فرستادن این مطلب به هر کس که که می شناسیم, تا پایان آبان ماه, بانک صادرات را با بستن تمامی حساب های بانکی مان, رسما و عملا تعطیل کنیم.

بانکی که بدون اطلاع رسمی و برای پوشاندن چاله چوله های ناشی از این دزدی بزرگ, از زمان افشای آن از هر عملکرد تلفنی 25 تومان از حساب کاربران کسر می کند. عددی که ارزش شکایت را ندارد, اما ظرف دو سه ماه, به هزاران میلیارد تومان پولی تبدیل می شود که تقدیم به آقایان میلیاردر ساکن کانادا شده است.

بیائید برای یک بار هم که شده، با در میان گذاشتن این مطلب با دیگران، این حرکت مدنی را حمایت کنیم و بدون هیچگونه خون و خونریزی، قدرت ملت ایران را به رخ دولت دیکتاتوری بکشانیم.

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat