جنبش تحریم انتخابات

Saturday, September 17, 2011

دانلود کتاب گزارش یک آدم ربایی

دانلود کتاب گزارش یک آدم ربایی


میرحسین موسوی: اگر می خواهید از وضعیت من در اسارت خبردار شوید کتاب “گزارش یک آدم ربایی” اثر گابریل گارسیا مارکز را بخوانید.

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat