جنبش تحریم انتخابات

Monday, July 18, 2011

من در انتخابات شرکت نمی کنم

من در انتخابات شرکت نمی کنم
دیوانگی یعنی تکرار مکرر یک اشتباه و انتظار نتیجه ای متفاوت!!!!!
------------------------------​------------------------------​---------------
نه به ٣٣ سال جنایت، نه یک کلمه کم ، نه یک کلمه زیاد
نه به ٣٣ سال ترور، نه یک کلمه کم ، نه یک کلمه زیاد
نه به ٣٣ سال دزدی، نه یک کلمه کم ، نه یک کلمه زیاد
نه به ٣٣ سال حقارت، نه یک کلمه کم ، نه یک کلمه زیاد
نه به ٣٣ سال اعدام، نه یک کلمه کم ، نه یک کلمه زیاد
نه به ٣٣ سال سرکوب، نه یک کلمه کم ، نه یک کلمه زیاد
نه به ٣٣ سال حکومت منحوس آخوندی، نه یک کلمه کم ، نه یک کلمه زیاد
نه به ٣٣ سال دخالت دین در حکومت، نه یک کلمه کم ، نه یک کلمه زیاد
نه به ٣٣ سال ولایت فقیه، نه یک کلمه کم ، نه یک کلمه زیاد
نه به ٣٣ سال انتخابات دروغین، نه یک کلمه کم ، نه یک کلمه زیاد
نه به جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم ، نه یک کلمه زیاد

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat