جنبش تحریم انتخابات

Monday, July 30, 2012

مرتضوی قاتل کهریزک را علنی محاکمه کنید
مرتضوی قاتل کهریزک را علنی محاکمه کنید
درخواست یک ملت این است که قاتل کهریزک را در ماه رمضان علنی محاکمه کنید و بطور مستقیم از تلویزیون پخش کنید.
ما منتظر این محاکمه هستیم.

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat