جنبش تحریم انتخابات

Thursday, August 4, 2011

خجالت بکش سردار روزبهانی رییس پلیس امنیت اخلاقی دروغ و حقه بازی تا کی؟؟

سردار روزبهانی قاتل و متجاوز  ترانه موسوی مامور اداره ثبت و رییس پلیس امنییت اخلاقی خجالت بکش

به این فیلم و عکس نگاه کنید تا ببینید بعضی از مردم چطور به بی شرمانه ترین شکل ممکن به پست و مقام و منصب چسبیده اند! این آقا را شما خوب می شناسید! کسی که در ماجرای ترانه موسوی مامور اداره ثبت احوال از آب درآمده بود را خاطرتان هست؟ حالا همان مامور اداره ثبت احوال با همان هیبت و ریخت و قیافه با نام واقعی خودش در صفحه تلویزیون ظاهر می شود و به گمانش که ما همچون صاحب منصبانش ... تشریف داریم! خجالت بکش جناب سردار روزبهانی! خجالت گر چه در برابر تو کم می آورد!

در این عکس جناب سردار در قامت مامور اداره ثبت احوال خودش را جا زده است و می گوید ما کلاً سه تا ترانه موسوی داریم در عکس بعدی سردار نیروی انتظامی است و در ماجرای دستگیری آب پاشها رییس پلیس امنیت اخلاقی است                                                             http://www.facebook.com/tahrim.sabz

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat