جنبش تحریم انتخابات

Sunday, August 7, 2011

نظرتان در رابطه با استفاده از روزهای تبلیغات قبل از انتخابات مجلس 1390 چیست؟


نظرتان در رابطه با استفاده از روزهای تبلیغات قبل از انتخابات مجلس 1390 چیست؟با شرکت در این نظر سنجی راه را برای  ایجاد اتحادی واقعی و تصمیم گیری برای انتخابات یا انتصابات بعدی مشخص کنید

نازنین بانوی ایرانی و مردان آزاد اندیش.در این نظر سنجی شرکت کنید. ما را یاری کنید . صفحه را لایک کنیم و این صفحه را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.ما منتظر اطلاع رسانی شما هستیم     .ما گر زسر بریده میترسیدیم در جنبش عاشقان نمی رقصیدیم....تا تمام ابهامات بر طرف نشود تا نظارت استصوابی بر چیده نشود تا زندانیان سیاسی آزاد نشوند تا رهبران در حصر رها نگردند تا مسببین کشتار 88 محاکمه نشوند ..... انتخابات معنی ندارد شما اعتقاد دارید با وجود حکومت دیکتاتوری این امر محتمل است؟؟؟؟؟؟.    جنبش تحریم انتخابات                http://www.facebook.com/tahrim.sabz                       

No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat