جنبش تحریم انتخابات

Friday, July 15, 2011


 کجایند دلیر مردان ایرانی
کجایند فرزندان رستم و سهراب
کجایند نوادگان آریوبرزن ایران زمین
کجایند پسران کوروش و نوادگان بردیا
کجایند آن شیر مردانی که هشت سال از ناموسشان در برابر صدام دفاع کردند
کجایند تختی ها و همت ها و باکری ها
کجایند ... کجایند ... کجایند ... تا معصومیت این زنان بی گناه ایرانی را ببینند


No comments:

Post a Comment

https://www.facebook.com/tahrime.entekhabat